Sealmon Sofubi White Vinyl Blank Unpainted Designer Toy by Montoz Studio Korea

  • Sale
  • Regular price $50.00
  • 6 available


SEALMON sofubi soft vinyl figure from the mind behind Montoz Studio. Exclusive Ocean Freak Season 1 Sealmon white blank USA release.

  • Designed by Montoz Studio in Busan, Korea
  • Made in Japan